Medezeggenschap op de Zonnehof

Algemene informatie
De schooldirectie is voor een aantal belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, de regels die hierbij gelden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In een aantal gevallen moet de MR advies geven of is instemming van de MR vereist. Daarnaast zijn er onderwerpen waar de directie de MR alleen maar over hoeft te informeren.
De MR bevordert naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

De MR bestaat uit een oudergeleding, waarin 2 ouders zitting hebben. Daarnaast is er ook een personeelsgeleding bestaande uit 2 leerkrachten. Een MR-lid heeft zitting voor een periode van 3 jaar en is direct (één keer) herkiesbaar. Een MR-lid treedt af aan het eind van een schooljaar.

In het schooljaar 2022 - 2023 is de MR als volgt samengesteld:

Naam Functie Geleding    
Linda Stals Voorzitter Personeel    
Renée van Nierop Lid Personeel    
Amy Mennen - Stevens Secretaris Ouder    
Marloes Arits - Verspaandonk Lid Ouder    
U kunt ons natuurlijk ook mailen. Het e-mailadres is mr.zonnehof@meerderweert.nl.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor belangstellenden. Voor elke bijeenkomst maakt de MR een agenda, deze is gebaseerd op ons jaarplan. Toehoorders graag vooraf aanmelden bij een van de MR leden of via de mail.
De MR vergadert 6 keer per jaar. Met name de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Het jaarplan
  • Het vakantierooster
  • Het formatieplan
  • Het activiteitenplan
  • Veiligheid en gezondheid op school
  • Het schoolplan
  • Het overblijven en de buitenschoolse opvang
  • MR reglement en huishoudelijk reglement van de MR
  • Begroting en jaarrekening van de school
Sinds schooljaar 2018 - 2019 is, waar mogelijk de samenwerking gezocht met de MR van Basisschool de Tweesprong. De gezamenlijke gespreksonderwerpen gaan vooral over het opstellen van een jaarplan. Het nieuwe jaarplan wordt z.s.m. aangepast.

Als er vragen, suggesties en/of opmerkingen zijn over de algemene gang van zaken binnen school, dan kan er altijd contact worden opgenomen met een van de leden van de medezeggenschapsraad.

Vergaderdata 2023-2024
Woensdag 11-10-2023 (locatie Zonnehof)
Dinsdag 21 -11-2023 (locatie Tweesprong)
Dinsdag 23 -1-2024 (locatie Zonnehof)
Woensdag 20 - 03-2024 (locatie Tweesprong)
Dinsdag 28 - 05 -2024 (locatie Zonnehof) 

Uw inbreng
Hoe kunt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
Om de ouders en personeelsleden goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk om te weten wat er leeft. De MR houdt zelf zijn ogen en oren open, maar staat ook open voor suggesties van ouders en personeelsleden. Ouders die een onderwerp willen bespreken kunnen hiervoor een MR-lid benaderen (zie samenstelling MR) of mailen naar mr.zonnehof@meerderweert.nl. Daarnaast zijn ouders en personeelsleden ook van harte welkom bij de MR-vergaderingen. De vergaderdata en de te bespreken onderwerpen zijn opgenomen in het MR-jaarplan en zijn ook te vinden op de website van de school.

Meer informatie?
Heb je belangstelling voor de MR? Dan hoef je niet meteen lid te worden. Om te ervaren of het iets voor je is kun je bijvoorbeeld een paar keer een MR-vergadering bijwonen als toehoorder. Of je informeert eens bij (een van) de ouderleden hoe het is om lid te zijn van de MR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouders in de MR.

GMR
Naast een MR per school heeft Meerderweert ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen onder het bestuur van de stichting. In die GMR komen beleidszaken van bestuursniveau aan de orde die de scholen overstijgen. Het gaat in de GMR onder andere om beleid ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting en onderhoud. De algemeen directeur van Meerderweert overlegt met de GMR hierover en vraagt advies of instemming.Voor zaken die alleen de eigen school betreffen is en blijft de MR de gesprekspartner.

De voorzitter van de GMR is:   
Mail adres van de GMR :        
gmr@meerderweert.nl